PL – innowacja – geocachinglogo comenius FINALELiceum  Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  w Krzeszowicach

Innowacja programowo – metodyczna z wychowania fizycznego:

GEOCACHING – RUCH, ZDROWIE, WIEDZAlogo_Program_LLP_PL

 

Autor: mgr Jacek Banach

pobraneZałożenia innowacji

Geocaching jest to nowa forma aktywności ruchowej oparta na wykorzystaniu przez ucznia urządzeń technologii lokalizującej – GPS i wykorzystanie  jej do zajęć sportowo rekreacyjnych w terenie.  Geocaching polega na poruszaniu się w terenie w celu lokalizacji i odnalezienia skrytek geocache nazywanych popularnie skarbami, skrytkami lub keszami. Można wykorzystywać do tego dostępne wśród młodzieży telefony komórkowe, które w połączeniu z prostym oprogramowaniem – aplikacja  C:Geo stają się doskonałym  narzędziem dla wychowania fizycznego i kształcenia umysłowego. Gra ta zachęca do aktywności fizycznej, poznawania nowych miejsc i ludzi, zaznajamia z historią i przyrodą. Skrytki istniejące w terenie są świetnym sposobem na promocję najwartościowszych elementów środowiska lokalnego. Geocaching rozwija się dynamicznie od 2000 roku i uprawia go około 5 milionów ludzi na całym świecie.foto 5

Współcześnie brak ruchu stanowi duży problem społeczeństw wysoko rozwiniętych. W geocachingu mogą brać udział osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie sprawności, różnym wieku i płci. To powoduje, że ten sport może stać się propozycją wzmożenia i uzupełnienia aktywności ruchowej dla każdej osoby. Geocaching może stać się obok innych tradycyjnych aktywności sportowo- rekreacyjnych receptą na całożyciową aktywność fizyczną, co nie pozostaje bez znaczenia jeżeli chodzi o stan zdrowia indywidualnego i społecznego. Aktywności  tej towarzyszy zawsze ruch na świeżym powietrzu, poznaje się nowe miejsca i poszerza się wiedzę ogólną. Wielkość wysiłku fizycznego i zaangażowania można dowolnie regulować poprzez wybieranie specyficznych odmian tej terenowej zabawy. Geocaching jest rodzajem aktywności, który łatwo jest połączyć z innymi formami aktywnego wypoczynku takimi jak turystyka, kolarstwo, kajakarstwo, wspinaczka, nordic-walking, terenowy trening biegowy.mapa skrtyek w Krakowie

Geocaching doskonale wpisuje się w treści nowej podstawy programowej dla III i  IV etapu kształcenia,  która mówi że uczeń posada umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno –komunikacyjnymi. Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Geocaching wyzwala aktywność fizyczną, intelektualną i poznawczą. Zajęcia są bezpieczne, obowiązuje kodeks honorowy geocachingu, wpisy na stronie geocaching.com  są moderowane. Uczeń i nauczyciel może  działać kreatywnie i jest wiele sposobów na ciekawe rozwiązania metodyczne w ramach prowadzonych zajęć.zdjęcie 7

Geocaching jest  szansą na ciekawe i innowacyjne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. To poszerzenie oferty z tego przedmiotu o nową formą aktywności ruchowej opartą na wykorzystanie najnowszej technologii komunikacyjnej. Powinno to spowodować większe zaciekawienie i zainteresowanie młodzieży tą formą aktywności co może doprowadzić do większego udziału młodych ludzi w wysiłku na świeżym powietrzu, w terenie, przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym i wpłynąć na stan zdrowia młodych ludzi.

Celem jest Uatrakcyjnienie zajęć  i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły z wychowania fizycznego poprzez zapoznanie uczniów z  geocachingiem i jego różnorodnymi odmianami. To zachęcenie  młodych ludzi do aktywności fizycznej poprzez wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych, wykorzystanie geocachingu  do wyzwolenia u uczniów aktywności fizycznej, intelektualnej i poznawczej oraz upowszechnianie geocachingu jako nowej formy rekreacyjnej i sportu całego życia. Celem jest też dbałość o zdrowie rozumiana  jako profilaktyka chorób cywilizacyjnych wynikająca z ruchu na świeżym powietrzu.lista najbliższe skrtytki w aplikacji cgeo

Zajęcia  realizowane będą w oparciu o posiadany przez szkołę i uczniów sprzęt nawigacyjny  z bezpłatnymi aplikacjami do prowadzenia rajdów terenowych  – telefony komórkowe, tablety itp.

Do zajęć potrzebne będą materiały do założenia skrzynek dydaktycznych, dostęp do strony geocaching.com przez łącze WiFi  /wykorzystanie szkolnego internetu/ oraz materiały dydaktyczne, instrukcje itp. które będą zamieszczane na stronie internetowej założonej na potrzeby innowacji. Finansowanie innowacji pochodzi z  Partnerskiego Projektu programu Comenius  „Uczenie się przez całe życie” (nr 2013-1-TR1-COM06-48404 5), tytuł projektu: „PromotingHealtyLifestyle with InnovativePhysicalEducationin School”(Promowanie zdrowego stylu życia w połączeniu z nowościami nauki wychowania fizycznego w szkole), do którego przystąpiła nasza szkoła 01 sierpnia 2013 r.

 

Do przekazywania i zdobywania wiadomości zostaną wykorzystane     metody: audiowizualne i słowne.

Do kształtowania postaw uczniów zostaną zastosowane metody: wpływu osobistego wychowawcy, wpływu sytuacyjnego i  wpływu społecznego.

W prowadzeniu zajęć  w rajdach terenowych zastosowana zostanie metoda gry dydaktycznej gdzie  uczeń zbiera potrzebne informacje /internet/, pokonuje trudności /porusza się w terenie/, rozwiązuje problemy, weryfikuje wyniki, opracowuje strategię, szuka rozwiązań /odnajduje skrytkę/ współpracuje z kolegami w zespole. W metodzie gry dydaktycznej nauczyciel pilnuje przestrzegania reguł i jest arbitrem.

 EwaluacjaEwEwaluacja zostanie przeprowadzona za pomocą ankiety, arkusza zdań niedokończonych oraz obserwacji uczestniczącej. Zebrane informacje zostaną poddane badaniu ilościowemu i jakościowemu. Analiza jakościowa obejmować będzie pytania otwarte w arkuszu zdań niedokończonych oraz wnioski z obserwacji uczestniczącej. Analiza ilościowa będzie dotyczyć pytań zamkniętych ankiety. Subiektywne wypowiedzi, opinie oraz oceny uczestników zajęć będą miały istotne znaczenia ewaluacyjne dla prowadzącego zajęcia.

Spodziewane efekty to:

 • poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły z  zakresu wychowania fizycznego
 • zainteresowanie uczniów nową formą rekreacji odbywającą się w terenie
 • przeszkolenie uczniów i zapoznanie ich z zasadami geocachingu i wykorzystaniem GPS w kulturze fizycznej
 • nabycie umiejętności brania aktywnego udziału z grach terenowychzałożenie skrzynek dydaktycznych na potrzeby innowacji i zarejestrowanie ich nageocaching.com
 • wyposażenie szkoły w niezbędne urządzenia i materiały konieczne do zajęć i sfinansowanie ich zakupu z środków Programu Comeniuswskazanie i wykorzystanie technologii informatycznej – aplikacja C:geo do wzmożenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
 • zaszczepienie zamiłowania do geocachingu jako do aktywności fizycznej całego życia
 • założenie przez uczniów własnych kont na geocaching.com i samodzielne znajdywanie i zakładanie własnych skrzynek różnych typów
 • założenie przy Szkolnym Klubie Sportowym aktywnej sekcji geocacherów
 • zorganizowanie szkolnych  zawodów w geocachingu
 • zorganizowanie zawodów międzyszkolnych w geocachingu
 • zaprezentowanie działań związanych z tą innowacją na międzynarodowym forum,  na konferencji w ramach Programu Comenius
 • popularyzacja aplikacji informacyjnych sprzyjających aktywności ruchowej wśród społeczności szkolnej