System oceniania

Wychowanie Fizyczne – Przedmiotowy System Oceniania

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia        19.04.1999 – w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów( Dz.U. nr 41-7.05.99) oraz Statut Liceum W Krzeszowicach.

Wewnątrzszkolne oceniania z wf określa:

  1. Dwa obszary oceniania: systematyczność i aktywność  oraz umiejętności i wiedza
  2. Przedmiot oceny w każdym obszarze
  3. Szczegółowe kryteria w obszarach  w tym skale ocen
  4. Sposób przejścia z od ocen bieżących do ocen semestralnych i oceny końcowej

Obszary oceniania

Obszar – Systematyczność i Aktywność

Systematyczność:  uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i w tym obszarze ocenia się jego systematyczną obecność na zajęciach oraz przygotowanie osobiste  do tych zajęć /strój sportowy/ umożliwiające aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Uczeń, który jest obecny na lekcji, ale nie ćwiczy z powodu braku stroju do ćwiczeń – jest niećwiczący, jest nieprzygotowany do zajęć. Uczeń ćwiczy w odpowiednim stroju – uczeń jest ćwiczący, przygotowany do zajęć.

Uczeń na każdych zajęciach otrzymuje ocenę bardzo dobrą,  kiedy ćwiczy i ocenę niedostateczną,  kiedy jest niećwiczące z własnej winy.

Ustala się że uczeń może zgłosić w semestrze dwa razy brak przygotowania do zajęć tj brak stroju sportowego  np: zapomniał zabrać, zgubił itp. lub niedyspozycje psycho-fizyczną uniemożliwiająca aktywny udział w zajęciach.

Aktywność: uczeń otrzymuje oceny za aktywność w czasie lekcji, w szkole, poza szkołą w działaniach związanych z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym.

Aktywność  pozytywna – udział w zawodach szkolnych, udział w zawodach międzyszkolnych – ocena za każdy start /szkolne zawody 5, międzyszkolne 6/, postawa aktywna na lekcji – duże zaangażowanie, pomoc w asekuracji, w organizacji lekcji, wykonanie dodatkowych ćwiczeń, wykonanie wzorowego pokazu, postawa fair play, pomoc koleżeńska, i inne zdarzenia o charakterze pozytywnym – ocena 5.

Aktywność negatywna – odmowa wykonania poleceń, niebezpieczne zachowanie, brak kultury słowa, postawa lekceważenia wobec innych, nieuzasadnione lenistwo, postawa aspołeczna, stosowanie używek, niewłaściwy strój, oszustwo i zachowanie anty fair play, oraz inne  zdarzenia o charakterze negatywnym – ocena 1.

Aktywność oceniana jest w czasie całej lekcji wf oraz w  czasie przerw pomiędzy lekcjami wf, w czasie drogi na i z zajęć.

Uczeń może otrzymać ocenę celującą za jednorazowy, udokumentowany udział w zawodach międzyszkolnych, w oficjalnej imprezie sportowej, za aktywność związana z kulturą  fizyczną poza szkołą  /nie dotyczy rozgrywek ligowych w klubach sportowych/.

Uczeń w czasie nauki otrzymuje szereg ocen z  obszaru systematyczność i aktywność  a na koniec semestru otrzymuje średnią ocenę dla tego  obszaru z tych ocen.

Uwaga; uczeń może być nieklasyfikowany gdy nie uzyska 50% obecności na zajęciach wf.

Obszar – Umiejętności i  Wiedza:

Umiejętności: Sprawdziany umiejętności ocenia się według skali  uwzględniającej wysiłek, zaangażowanie, rzetelność i staranność wykonania zadania sprawdzającego. Podaje się tylko podstawowe kryteria obowiązujące przy sprawdzianach.

Ocena Opis Uwagi
1 Odmowa wykonania zadania, brak usiłowania wykonania zadania.
2 Niedbałe wykonanie z bardzo dużymi błędami.
3 Wykonanie zadania  z kilkoma dużymi błędami.
4 Wykonanie zadania z małymi błędami.
5 Wykonanie zadania w prawidłowy sposób.
6 Wykonanie zadania szczególnie starannie.

Nie ustala się szczegółowych kryteriów oceny w poszczególnych zadaniach oceniających umiejętności ucznia. Biorąc pod uwagę warunki pracy z uczniem, nieprzewidywalność dostępu do: boisk,  sali gimnastycznej i możliwości korzystania z niej w pełny lub ograniczony sposób,  trudno jest ujednolicić wymagania. Natomiast w każdym przypadku uczeń zostanie poinformowany o szczegółowych wymaganiach na każdą z ocen przed wykonaniem ćwiczenia z uwzględnieniem warunków w jakich przyszło mu się uczyć.

Wiedza: W trakcie nauki uczeń wyposażany jest w wiadomości, które stosuje w praktyce przeprowadzając samodzielnie pod okiem nauczyciela rozgrzewkę /wg toku rozgrzewki/ oraz sędziowanie, które jest weryfikacją jego znajomości przepisów w grach sportowych. W tym obszarze przy ocenianiu ważna jest: postawa ucznia, zdecydowanie, umiejętność podjęcia prawidłowej decyzji, uzasadnienie decyzji wyboru, konsekwencja, kultura osobista. W trakcie zajęć uczniowie poznają wiele informacji z zakresu kultury fizycznej objętej  nową podstawą programową, stosują tą wiedzę w praktyce wykonując zlecone przez nauczyciela zadania lub odpowiadają ustnie na stawiane przed nimi zadania.

W tym obszarze uczeń oceniany jest z również z edukacji zdrowotnej z wykonania zadań sprawdzających teoretycznych i praktycznych. Przed zadaniem uczeń zostanie poinformowany o szczegółowych wymaganiach związanych z wykonaniem zadania.

W ocenie stosuje się wymagania ogólne jak przy umiejętnościach wg tabeli:

Ocena

Opis

Uwagi

1 Odmowa wykonania zadania, brak usiłowania wykonania.
2 Niedbałe wykonanie z bardzo dużymi błędami.
3 Wykonanie z kilkoma dużymi błędami.
4 Wykonanie zadania z małymi błędami.
5 Wykonanie zadania w prawidłowy sposób.
6 Wykonanie zadania szczególnie starannie.

Uczeń w czasie nauki otrzymuje szereg ocen z tego obszaru a na koniec semestru otrzymuje średnią ocenę dla tego z obszaru z tych ocen.

Formy i metody kontroli

1.Obserwacja ucznia w trakcie zajęć – premiowanie aktywności

2. Sędziowanie i wiedza z przepisów sportowych
3. Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych i wiedzy z zakresu kultury fizycznej
4. Testy standardowe pozwalające ustalić rozwój sprawności ( biorąc pod uwagę możliwości ucznia i jego wysiłek wkładany w osiągnięcie celu)
5. Wypowiedzi pisemne i ustne w obszarze kontroli wiadomości(w zależności od potrzeb) w edukacji zdrowotnej i teorii zajęć sprawnościowych.
6. Samoocena

Sposób przejścia od ocen bieżących do oceny semestralnej i końcowejOcena semestralna i końcowa to ocena formułowana   na podstawie ocen końcowych z poszczególnych obszarów oceniania. Kiedy pojawiają  się  wątpliwości co do oceny końcowej np. systematyczność i aktywność 5, umiejętności i wiedza 4, to za ważniejszą ocenę uważa się ocenę z obszaru systematyczności i aktywność i to ona decyduje najmocniej o ocenie końcowej. W tym przypadku ocena średnia to 4,5 a  ocena  z obszaru systematyczność i aktywność  to 5, więc w kierunku tej oceny idzie końcowe ocenianie i wystawia się ocenę 5 na koniec semestru/roku.

Obszar – Systematyczność i aktywność  ustala się jako przeważający w sytuacji wahania się oceny ucznia. W razie kwestionowania oceny przez ucznia  o uznaniu racji decydują oceny za systematyczność  w tym obszarze.

Podniesienie oceny za aktywność sportową

1. Uczeń reprezentujący szkołę na zawodach  międzyszkolnych może otrzymać ocenę semestralną/końcowo roczną o jeden stopień wyższą – za zajecie 1-3 miejsca w zawodach powiatowych indywidualnie lub w drużynie.

2. Uczeń może mieć podniesiona ocenę semestralną/końcoworoczną  o jeden stopień jeżeli jest członkiem klubu sportowego czy innej organizacji gdzie uprawia systematycznie sport po dostarczeniu pisemnego zaświadczenia z tej instytucji/klubu o systematycznym uczęszczaniu na zajęcia treningowe i udziale w zawodach.

Przykład ustalania oceny:

Obszar systematyczność  i aktywność: 1 – ceny za strój: 5555515555155np,np.5, 2 – ceny za aktywność: 5,5. W sumie 14 ocen bdb i 2 oceny nast.,  razem 16 ocen.  72: 16 = 4,5

Obszar umiejętności  i wiedza:  oceny: 5 5 4 4 3 2 1 5 5 razem 9 ocen:  34: 9= 3,77

Razem obszary: 3,7 + 4,5 = 8,2 :2 obszary = 4,1 ocena:  db

Egzamin klasyfikacyjny

Uczeń, który nie uzyskał 50% obecności na zajęciach ma prawo  do egzaminu klasyfikacyjnego po spełnieniu procedury i warunków określonych w Statucie Liceum. Egzamin ten ma formę zadań praktycznych połączonych z pytaniami z wiadomości. Są to  dwa zadania sprawnościowe i prowadzenie rozgrzewki. Z teorii – jedno pytanie z edukacji zdrowotnej i jedno z przepisów ZGS lub  gier rekreacyjnych. Aby pozytywnie zdać egzamin trzeba zliczyć ponad 50 % zadań na oceną pozytywną.

Długoterminowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Długoterminowe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego /semestralne, roczne/ przedstawia uczeń Dyrektorowi  szkoły. Może wtedy ubiegać się o zwolnienie z wychowania fizycznego zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole.

Uczeń i rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ( przebyte choroby, urazy, inne) z wyszczególnieniem przez lekarza ćwiczeń, których uczeń ze względu na stan zdrowia nie powinien wykonywać.

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z czynnego uczestnictwa w lekcji. Natomiast uczeń zobowiązany jest zgłosić każdą niedyspozycję, która nastąpi przed, w trakcie lub po zakończeniu lekcji.