Program „Golf i igrzyska”

Program autorski

 

 

 I.                   Wstęp:

               Igrzyska Olimpijskie są obecnie największa imprezą sportową na świecie. Zarówno igrzyska letnie jak i zimowe cieszą się wielką popularnością i prestiżem. W skład sportowego programu igrzysk wchodzi obecnie wiele dyscyplin i konkurencji. Coraz to nowe aktywności sportowe pretendują do zaliczenia ich do rodziny sportów olimpijskich. Na 121 sesji MKOL w Kopenhadze w październiku 2009 roku podjęto decyzję o  wprowadzeniu do programu igrzysk nowych dyscyplin. Miedzy innymi dotyczy to gry w golfa. Golf był obecny na II  igrzyskach w Paryżu /1900/ i III w St. Louis/ 1904/.  Teraz ponownie będzie można rywalizować w tej grze  już od 2016 roku.  Z punktu widzenia wychowania fizycznego golf niesie w sobie wiele możliwości wykorzystania go we wszechstronnym kształceniu młodego człowieka. Doskonale oddziałuje on nie tylko na sferę fizyczną ale też  etyczną i estetyczną. Golf to jeden z najpopularniejszych sportów na świecie, w golfa gra się w ponad 100 krajach. Posiada on swoją specyfikę wynikająca z kilkusetletniej tradycji – etykietę dotycząca stroju i zachowania się oraz reguł gry. „Golf to dyscyplina, w której szczególną uwagę poświęca się zasadzie fair play. Sport ten uczy spokoju i umiejętności pokonywania słabości, wymaga szacunku dla siebie i współuczestników gry. Nauczyciel przybliżający uczniom reguły tego sportu, w niemałym stopniu kształtuje ich osobowość”[1] Gra w golfa ma walory sportowe, rekreacyjne i wychowawcze. Może stać się z powodzeniem sportem całego życia, sportem rodzinnym. W tej aktywności sportowej mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli o zróżnicowanym poziomie sprawności a dzięki zastosowaniu handicapu wyrównują się szanse pomiędzy graczami mniej i bardziej zaawansowanymi. To sport gdzie czynniki takie jak siła, szybkość i wytrzymałość ustępują miejsca koncentracji, precyzji i koordynacji ruchowej. „Poprzez grę w golfa można kształtować osobowość ucznia nie tylko do długotrwałej i starannej  troski o własne ciało ale również trwale zmieniać jego postawę społeczno-moralną. Można równocześnie oddziaływać na stronę emocjonaln-wolicjonalną jak i  intelektualno-sprawnościową.[2]

Z metodycznego punktu widzenia golf jest dyscypliną atrakcyjną ponieważ stwarza wiele ciekawych możliwości prowadzenia i planowania  lekcji. Zajęcia mogą odbywać się w terenie: boisko, park, trawiasty stadion sportowy lub  na sali gimnastycznej czy wręcz na korytarzu szkolnym. Wprowadzenie elementów tej gry na wychowanie fizyczne wzmocnione wycieczką edukacyjną na pole golfowe to atrakcyjne poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, to szansa na nową, interesującą, odmienną formę uczestnictwa w kulturze fizycznej. W golfa można grać w Polsce od połowy lat 90 XX wieku – pierwsze pole golfowe powstało w Rajszewie pod Warszawą  w 1993 roku. Podobne obiekty pojawiły się w całym kraju. To szansa na udział w kulturze fizycznej nie tylko w wieku szkolnym. Można kontynuować swoje pasje również w życiu dorosłym, w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym i dbać o zdrowie indywidualne jak i społeczne. Golf przez korzystne proporcje pomiędzy objętością a intensywnością treningu doskonale wkomponowuje się w profilaktykę i leczenie chorób cywilizacyjnych z chorobami układu krążenia i cukrzycą na czele. Nauczyciel sięgający po tą dyscyplinę może skorzystać z bogatej oferty portali internetowych związanych z golfem, które prezentują wiele wskazówek  dotyczących techniki indywidualnej, reguł gry, historii dyscypliny, etykiety i ceremoniału. W księgarniach można zaopatrzyć się w publikacje, które prezentują  wiele sposobów na organizacje i przebieg treningu u dzieci i dorosłych. W golfie większość nazewnictwa podaje się w języka angielskim co powoduje, że uczestnicy gry powinni  zapoznać się  właśnie z taką nomenklaturą stosowaną równocześnie na całym świecie. Golf to szansa na ciekawe innowacyjne zajęcia w szkole. Program „Golf i Igrzyska” może być elementem treści realizowanych  w szkolnym programie wychowania fizycznego. Można go realizować w całości lub części wybierając jego poszczególne elementy. Może być również propozycją na działania fakultatywne z wychowania fizycznego związane z tą piękną grą.

II.                Cele programu:

Cele ogólne

 1. Zapoznanie uczniów z podstawami gry w golfa
 2. Prezentacja golfa jako sportu do realizacji na wychowaniu fizycznym z jego walorami wychowawczymi, sportowymi, etycznymi i estetycznymi
 3. Upowszechnianie gry w golfa jako nowej dyscypliny olimpijskiej i jako nowej formy rekreacyjnej, spotu całego życia.
 4. Wykorzystanie wychowawczych i edukacyjnych walorów gry
 5. Prezentacja  innowacyjnych form  realizacji treści  wychowania fizycznego z zakresu metodyki tej gry oraz nowych narzędzi edukacyjnych do tego przedmiotu.
 6. Dbałość o zdrowie indywidualne i społeczne uczniów.

Cele szczegółowe

 1. Uczeń zna podstawowe zasady gry w golfa, reguły gry, zasady etykiety, ceremoniału, historii gry i związki golfa z tradycją olimpijską
 2. Uczeń potrafi brać udział w grze w golfa indywidualnie i zespołowo, zna systemy rozgrywek w golfie.
 3. Uczeń prawidłowo dobiera sprzęt do gry, potrafi zorganizować własny trening golfowy, zna reguły lokalne Pola golfowego w swoim miejscu zamieszkania.
 4. Uczeń rywalizuje w oparciu o zasady fair play zachowując reguły dotyczące gry, stroju i zachowania na polu golfowym. Zna zasady kibicowania i dopingu w trakcie turniejów golfowych.
 5. Uczeń potrafi brać udział w zajęciach typu: Greengolf, Parkgolf i potrafi skorzystać z infrastruktury pola golfowego
 6. Uczeń potrafi wykonać puttowanie, chiping i swing golfowy.
 7. Uczeń rozumie rolę wysiłku fizycznego w profilaktyce zdrowia indywidualnego i społecznego oraz rozumie jak przez udział w rekreacji golfowej oddziaływać na zdrowie i przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.

III. Treści programu

 1. Puttowanie z różnych  odległości od dołka. Podstawy techniki tego uderzenia. Podstawowe pojęcia związane z golfem – bezpieczeństwo, etykieta i reguły gry na greenie.
 2. Doskonalenie puttowanie z dalszych odległości. Rywalizacja w parach i zespołach. System rozgrywek w golfieie:  stroke play i mach play.
 3. Greengolf – zasady gry i karty wyników do golfa. Rywalizacja we flightach, i drużynowo. Zasady sędziowania w golfie.
 4. Chiping  – podstawy techniki uderzenia, doskonalenie celności chipingu z różnych odległości. Rodzaje kijów golfowych i zasady ich doboru do gry. Pojęcie gry krótkiej i długiej – podstawy taktyki gry.
 5. Swing golfowy – podstawy techniki uderzenia, doskonalenie celności i kierunku względem linii uderzenia. Historia golfa, zawodnicy i turnieje, golf i igrzyska olimpijskie.
 6. Parkgolf – zasady bezpieczeństwa i reguły gry. Doskonalenie swingu golfowego w marszu terenowym.
 7. Wycieczka dydaktyczna na pole golfowe z treningiem  na putting green i driving range. Ubiór do gry w golfa, zasady lokalne pola golfowego.
 8. Gry i zabawy z golfem na wychowaniu fizycznym. Konkursy na celności i precyzję uderzenia.
 9. Turniej golfowy  strok play brutto.

IV. Procedury osiągania celów

a/ Proponowane metody pracy w trakcie realizacji treści programu

W nauczaniu teorii proponuję zastosować webquest, czyli metodę projektu z wykorzystaniem Internetu. To prosty i dostępny dla wszystkich sposób zdobywania i przekazywania informacji. Dobre wyniki da też wykorzystanie programu Power Point do tworzenia prezentacji, co pozwoli w atrakcyjny i nowoczesny sposób przedstawić treści programowe. Dotyczy to głownie treści z wiedzy o historii golfa, jego tradycji i rozwoju na świecie, regułach gry i jego rozwoju w Polsce i regionie gdzie jest prowadzona edukacja golfowa. Doskonałym narzędziem, które w atrakcyjny sposób przyswoi tą grę uczniom może być zrealizowana na potrzeby tego programu wycieczka edukacyjna z wychowania fizycznego na pole golfowe, gdzie uczeń spotka się w praktyce z wszystkimi elementami związanymi z grą w golfa tj.  infrastrukturą i  możliwością gry  i treningu w  warunkach profesjonalnych.

.

 b/ Uwagi dotyczące realizacji treści programu

 1. Program jest skierowany do młodzieży na III i IV poziomie kształcenia.
 2. Może dotyczyć zarówno chłopców jak i dziewczęta o zróżnicowanym poziomie sprawności.
 3. Zajęcia mogą odbywać się na boisku szkolnym, sali gimnastycznej czy polu golfowym.
 4. Turniej  golfowy strok play brutto  / Treści pkt.9/ ,  może być elementem innych imprez szkolnych, międzyszkolnych, można go w ten sposób wykorzystać do zewnętrznej, pozaszkolnej promocji tego sportu jako dyscypliny olimpijskiej czy zajęć rekreacyjnych dla wszystkich.
 5. Aby w pełni realizować cele programu powinno się nawiązać współpracą z lokalnym polem golfowym w celu wykorzystania profesjonalnej bazy na zajęcia  Treści pkt. 7 /wycieczka dydaktyczna z wf na pole golfowe/.
 6. Nauczyciel chcący realizować zajęcia z tego Programu powinien mieć co najmniej ukończony kurs na Zielona kartę – wydana przez Polski Związek Golfa i uczestniczyć w warsztatach metodycznych z tego zakresu lub zasięgnąć informacji o realizacji Programu pod adresem mailowym z punktu 14.
 7. Do realizacji zajęć potrzebne są kije typu putter, iron, wedge i wood, które można zakupić w sportowych sklepach internetowych.
 8. Należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo ćwiczących kijami golfowymi, poinstruować uczniów przed zajęciami o istnieniu potencjalnych zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem reguł bezpieczeństwa w czasie lekcji. Należy też na bieżąco w trakcie lekcji zwracać uwagę na odległości pomiędzy ćwiczącymi i porządek w organizacji zajęć. W razie nieprzestrzegania tych reguł należy przerwać lekcje i powtórnie przypomnieć o zasadach bezpiecznego korzystania ze sprzętu golfowego.
 9. Do puttowania można używać oryginalnych piłek golfowych a do pozostałych zajęć piłek do unihokeja ze względu na bezpieczeństwo ćwiczących.
 10. W czasie zajęć „Parkgolf” wcześniej zaplanować trasę do zajęć, ustalić zasady gry, punktacje a w trakcie zajęć dbać o bezpieczeństwo ćwiczących.
 11. Wycieczkę dydaktyczną na pole golfowe można przeprowadzić w oparciu o scenariusz z pozycji „Elementarz Wychowania fizycznego – golf” autor Jacek Banach lub znaleźć jej scenariusz posługując się wyszukiwarką internetową.
 12. W ocenianiu zajęć z Programu stosuje się wymagania edukacyjne jak na innych lekcjach wf .
 13. Można w trakcie zajęć realizować różnorodne konkursy golfowe i zawody co podniesie atrakcyjności tych zajęć.

V. Opis założonych osiągnięć i sposób ich oceny

A/ opis założonych osiągnięć

Na ocenę celującą: uczeń potrafi dobrze wykona swing golfowy, puttowanie i chiping w poprawny sposób, zna reguły gry i potrafi jest stosować w grze indywidualnej i drużynowej, potrafi prawidłowo wypełnić kartę zawodów, zna historię golfa, jego współczesność. Potrafi prawidłowo dobierać kije w czasie gry. Zna elementy pola golfowego. Stosuje etykietę golfowa i ceremoniał w grze. Wie jak gra w golfa wpływa na zdrowie w aspekcie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zna zasady bezpiecznej gry w golfa

 

Na ocenę bardzo dobrą: uczeń poprawnie wykonuje puttowanie a z małymi błędami swing i chiping, zna dobrze reguły gry i potrafi je stosować w grze, wymienia elementy pola golfowego, stosuje etykietę golfową, rozróżnia rodzaje kijów golfowych, wie na czym polega znaczenie gry w golfa dla zdrowia człowieka.

Na ocenę dobrą: uczeń wykonuje poprawnie puttowanie, zna systemy rozgrywek w golfie, zna niektóre  reguły gry, zna rodzaje kijów golfowych i wymienia elementy pola golfowego, zna podstawy etykiety golfowej i wie, że gra w golfa na świeżym powietrzu jest działaniem profilaktyki w chorobach cywilizacyjnych.

Na ocenę dostateczną: uczeń wykonuje puttowanie niedokładnie i bez zagazowania, zna tylko niektóre reguły gry i stosuje je tylko z pomocą nauczyciela, posiada tylko wybiórcza wiedzę o golfie.

Na ocenę dopuszczającą: uczeń bierze niechętnie udział w zajęciach, jest pasywny i wymaga ciągłej kontroli i dopingu do pracy, bardzo niestarannie wykonuje puttowanie, nie orientuje się w budowie pola golfowego ani sprzęcie do gry w golfa, nie wie jak golf wpływa na zdrowie.

 

B/ sposoby oceny

W ocenianiu nauczyciel stosuje własny PSO dostosowując go do treści Programu uwzględniając wypracowane i realizowane przez siebie założenia w obszarach systematyczności, aktywności, umiejętności i wiedzy.

VI. Opis planowanej procedury i narzędzi ewaluacyjnych

 

Celem zajęć jest wykształcenie trwałych nawyków dbałości o własne zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez udział w zajęciach golfowych oraz  wyzwolenie dodatkowej motywacji do udziału w zajęciach rekreacyjnych po ustaniu  obowiązku szkolnego co wynika z podstawy programowej wychowania fizycznego.

Proponuję przygotowanie ewaluacji ukierunkowanej na zbadanie efektów prowadzonych zajęć.

Ewaluacja zostanie przeprowadzona za pomocą ankiety, arkusza zdań niedokończonych oraz obserwacji uczestniczącej z zastosowaniem arkusza obserwacyjnego oraz technik projekcyjnych. Zebrane informacje zostaną podane badaniu ilościowemu i jakościowemu. Analiza jakościowa obejmować będzie pytania otwarte w arkuszu zdań niedokończonych oraz wnioski z obserwacji uczestniczącej. Analiza ilościowa będzie dotyczyć pytań zamkniętych ankiety. Subiektywne wypowiedzi, opinie oraz oceny uczestników zajęć będą miały istotne znaczenia ewaluacyjne dla prowadzącego zajęcia.

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą wykorzystywane na bieżąco w celu poprawienia jakości programu, tak aby lepiej odpowiadał on oczekiwaniom i potrzebom uczestniczącej w zajęciach młodzieży.

Arkusz zdań  niedokończonych:

 

 1. W trakcie zajęć najbardziej podobało mi się……………………………………………………………………..
 2. W trakcie zajęć nie byłem/am zadowolony/a z tego, że……………………………………………………
 3. Najwięcej problemów miałem/am z ………………………………………………………………………………..
 4. Wydaje mi się, że zajęcia tego typu są……………………………………………………………………………..
 5. Twoje inne uwagi dotyczące zajęć……………………………………………………………………………………..

Ankieta

Proszę o anonimowe wypełnienie ankiety. Jeżeli zgadzasz się ze stwierdzeniem, zaznacz stopień zgodności zgodnie ze skala według układu: zdecydowanie tak-7, tak -6, raczej tak -5, nie mam zdania -4, raczej nie – 3, nie – 2, zdecydowanie nie – 1

Pytania ankiety                                                                                                   Stopień według skali od 7 do 1

 1. Golf jest sportem ciekawym i interesującym………………………………
 2. Etykieta golfowa i etykieta dotycząca stroju do gry jest potrzeba i uzasadniona……………………..
 3. Reguły gry w golfa były przedstawione w zrozumiały sposób……………………………………………….
 4. Potrafię dobrać kije golfowe odpowiednio do zaistniałej sytuacji na polu gry……………….
 5. Znam elementy infrastruktury golfowej……………………………………………………….
 6. Golf jest sportem niebezpiecznym……………………………………………………..
 7. Chętnie będę uczestniczył w zajęciach sportowych z golfa w ramach szkolnego UKSu w Szkolnym Klubie Golfowym…………………………………………………………..
 8. Golf jest sportem godnym polecenia………………………………………………………………..
 9. W czasie uczestnictwa w Programie rywalizowałem według zasad fair play……………………….
 10. Zajęcia były dobrze zorganizowane……………………………

VII. Literatiura:

 1. Banach J.: Elementarz wychowania fizycznego – golf, Rea 2008
 2. Banach J.:Biblioteczk Monograficzna – Akademia Golfa, “Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”nr 9/ 2008 s. 52-66
 3. Banach J.: Zajęcia z golfa, “Wychowanie Fizyczne i Zdowotne” nr 6/2010, s.4-9
 4. Banach J.: Garden golf – zabawa w ogrodzie, “Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr 6/2011, s.33-37
 5. Banach J.: Golf-aktywna forma spędzania wolnego czasu”, w : Formy spędzania wolnego czasu, Banach M. Gierat T.W(red.), Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Kraków 2010
 6. Banach J.: “Rola szkoły w przygotowaniu dzieci i młodziezy do korzystania z czasu wolnego na przykładzie nowej i od niedawna dostępnej w Posce formy rekreacji związanej z grą w golfa, w: Czas wolny młodzieży szkolnej, Banach M. Gierat T.W.(red.), Wydawnictwo MTW Levocza, Słowacja 2010.
 7. Golf Vademecum 2006 (2006) Orbi Plus &Europen Center, Warszawa
 8. Newell s., Golf bez tajemnic, Solis warszawa 2001
 9. Saarinen J., Jager J. Moja pierwsza książka o golfie, Rea 2008
 10. Saundres V.:) Golf – Poradnik dla początkujących i
  zaawansowanych. Muza, Warszawa 2005
 11.  Naglak Z.: Podstawy gry w golfa, AWF Wrocław 2004
 12.  The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews  Reguły gry w
  golfa. Mediatour, Szczecin 2004

Opracował: mgr Jacek Banach, nauczyciel wf w Liceum w Krzeszowicach

Krzeszowice, wrzesień 2011r.


[1] Morańska B. Wstęp s.5, w Elementarz wychowania fizycznego – golf, Banach J. Rea 2008

[2] Banach J.: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 9, 2008 w Szkolna Akademia Golfa s.52