PL – innowacja – antyczne igrzyska

logo_Program_LLP_PLLiceum  Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  w Krzeszowicach

Innowacja programowo – metodyczna z wychowania fizycznego:logo comenius FINALE

„Igrzyska olimpijskie – tradycja i współczesność”

 miebieskadruga olimpia 4349111150

Autor: mgr Jacek Banach

Założenia innowacji

Innowacja polega na wprowadzeniu do  programu „Program nauczania wychowania fizycznego w trzyletnim Liceum w Krzeszowicach ”bieg2

treści z programu „Igrzyska olimpijskie  – tradycja i współczesność”  obejmujące zajęcia z  atletyki starożytnej i tradycji starożytnych igrzysk olimpijskich oraz zagadnień nawiązujących do aktualnych wydarzeń w ruchu olimpijskiego oraz osiągnięć polskich olimpijczyków. Innowacja przedstawia też nowe narzędzie edukacyjne do wychowania fizycznego – edukacyjne gry planszowe, wykonane przez autora innowacji, których celem jest  zaciekawienie i zainteresowanie ucznia treściami programu.DSC_0809

Igrzyska olimpijskie są  nie tylko niedościgłym wzorem rywalizacji sportowej, ale też oddziałują przez cały czas swojego istnienia w sferze wartości intelektualnych, etycznych i estetycznych. Sięgnięcie do ideałów wywodzących się z greckiej Olimpii na potrzeby edukacji wydaje się być szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej odchodzi się od głęboko humanistycznej roli sportu w szeroko pojętej rywalizacji międzyludzkiej na rzecz powszechnej komercjalizacji zjawiska współzawodniczenia. Nie sposób też pominąć znaczenia wychowawczej roli igrzysk, związanej z przestrzeganiem zasad fair play. Staje się to tym ważniejsze, że współbrzmi to z filozofią kalokagathos, czyli dążeniem do zrównoważonej doskonałości w sferze intelektualnej i fizycznej.NOWA plansza IGRZYSKA

„Igrzyska olimpijskie – tradycja i współczesność” to program sięgający do korzeni tradycji współzawodnictwa olimpijskiego. Obejmuje on zapoznanie uczniów z takimi dyscyplinami odbywającymi się w starożytności jak różne rodzaje biegów i pięć dyscyplin pentatlonu. Akcentuje naśladowanie antycznych wzorów jakie wypracowano w ponad tysiącletniej historii igrzysk. Jest to cykl  zajęć odbywających się corocznie w szkole według schematu i reguł podobnych do tych obowiązujących w czasach starożytnych. Najistotniejszym elementem programu jest zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów pod nazwą „Starożytne igrzyska olimpijskie w szkole”, które mają być podsumowaniem całości zajęć. Pozwalają one młodzieży na kontynuowanie antycznych zmagań olimpijskich i poczucie  więzi z ich starożytna tradycją.DSC_0463

Program  nadaje się ona do kształtowania postaw uczniów wymienionych w ogólnej podstawie programowej dla III i IV etapu edukacji: uczciwość, szacunek dla innych, ciekawość  poznawcza, gotowość do uczestnictwa w kulturze, poszanowanie innych kultur i  tradycji. Wpisuje się również w działania szkoły mające na celu zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ponieważ  dotyczy igrzysk starożytnych,  które były wyłącznie domeną mężczyzn a program może być realizowany zarówno przez uczniów jak i uczennice.DSC_0565

W programie uwzględniono zalecenia nowej podstawy programowej mówiącej że „do najważniejszych umiejętności zdobywanych  przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na wszystkich przedmiotach należy umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem tych  technologii”.DSC_0660

Celem zajęć jest: upowszechnianie idei olimpijskiej  i rywalizacji sportowej w oparciu o wzory antyczne, upowszechnienie wiedzy o sukcesach polskich olimpijczyków  i ich wkładzie w rozwój sportu w Polsce, promowanie humanistycznych wartości sportu poprzez upowszechnianie zasad fair play utożsamianych z ideą olimpijską, ukazanie piękna sportów lekkoatletycznych /biegi, skok w dal, rzut dyskiem i oszczepem/ poprzez nawiązanie do  tradycji greckiej kultury antycznej, wyłonienie liderów sportu szkolnego w lekkoatletyce, promocja talentów plastycznych i teatralnych młodzieży w oparciu o twórczość związaną z tradycją olimpijską, kształtowanie zamiłowania do dokumentacji  imprez sportowych, promocja priorytetów i osiągnięć sportowych szkoły, promocja nowych narzędzi edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego oraz  walorów zdrowotnych wysiłku na świeżym powietrzu, zagospodarowanie wolnego czasu uczniów.DSC_0644

Uczeń po zakończeniu udziału w programie „ Igrzyska olimpijskie – tradycja i współczesność” zna starożytną tradycję olimpijską i rozumie jej znaczenie dla współczesnego sportu,  zna polskich olimpijczyków i potrafi wskazać ich osiągnięcia, rywalizuje w oparciu o zasady fair play. Zna konkurencje starożytne i potrafi w nich uczestniczyć wg reguł antycznych, dostrzega ciągłość tradycji olimpijskiej i  różnice  pomiędzy igrzyskami starożytnymi i współczesnymi, potrafi wskazać wychowawcze aspekty ruchu olimpijskiego i walory zdrowotne wysiłku na świeżym powietrzu.biegisprint weilu

Treści realizowane będą w oparciu o posiadany przez szkołę sprzęt sportowy i warunki infrastruktury –  bieżnia i boisko trawiaste

Do zajęć potrzebne będą dyski, oszczepy, taśma miernicza, lina do ćwiczeń siłowych, specjalne tarcze do biegu hoplites dromos, znaczniki do biegów, kamptery – drewniane klocki o średnicy 50 cm i wysokości 60 cm, gry planszowe o tematyce olimpijskiej, programu do wektorowej grafiki komputerowej –  Inkscape, strona internetowa igrzysk na serwerze: wordpress.com

 DSC_0230

Metody pracy w trakcie realizacji programu zależą od  złożoności ruchu, określonego ćwiczenia i poziomu sprawności ucznia.

Metoda kompleksowa – stosowana przy średnim poziomie sprawności uczniów, scalenie prostych fragmentów ruchu w całe kompleksy ruchowe w ramach określonego ćwiczenia.DSC_0203

Metoda analityczna – stosowana przy niskim poziomie sprawności ruchowej, opanowanie poszczególnych elementów składających się na całość określonego zadania ruchowego, dokonuje się powiązań do wykonania całościowego.

Metoda syntetyczna –  pozwala na nauczanie zadania ruchowego w całości, stosowana przy wysokim poziomie sprawności fizycznej uczniów, przyspiesza proces kształcenia nawyku ruchowego.

Metoda mieszana – różny dobór określonych ćwiczeń ruchowych w zależności od poziomu sprawności ruchowej uczniów.

Do przekazywania i zdobywania wiadomości zostaną wykorzystane     metody: edukacyjna gra planszowa, audiowizualne, słowne.

Do kształtowania postaw uczniów zostaną zastosowane metody: wpływu osobistego wychowawcy, wpływu sytuacyjnego, wpływu społecznego i metoda kierowania samowychowaniem.

 Ewaluacja zostanie przeprowadzona za pomocą ankiety, arkusza zdań niedokończonych oraz obserwacji uczestniczącej. Zebrane informacje zostaną poddane badaniu ilościowemu i jakościowemu. Analiza jakościowa obejmować będzie pytania otwarte w arkuszu zdań niedokończonych oraz wnioski z obserwacji uczestniczącej. Analiza ilościowa będzie dotyczyć pytań zamkniętych ankiety. Subiektywne wypowiedzi, opinie oraz oceny uczestników zajęć będą miały istotne znaczenia ewaluacyjne dla prowadzącego zajęcia.

Spodziewane efekty to:

  • Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły z wychowania fizycznego o nowe, ciekawe zajęcia, niespotykane w innych szkołach.
  • Wykorzystanie  idei olimpijskiej, zasad fair play w celach wychowawczych i edukacyjnych, oraz oddziaływanie na uczniów poprzez sport w sferze wartości intelektualnych, etycznych i estetycznych.
  • Organizacja innowacyjnych zawodów szkolnych i międzyszkolnych wzorowanych na antycznych igrzyskach olimpijskich
  • Pozyskanie funduszy i nowego wyposażenia dla szkoły,  polepszenie wizerunku szkoły w lokalnej społeczności.
  • Promocja edukacyjnych narzędzi do wychowania fizycznego

Sukcesem w odniesieniu do oczekiwanych  efektów będzie:

  • Rozbudzenie zainteresowania młodzieży tradycją olimpijską,  przejawiające się w aktywnym uczestnictwie uczniów w zajęciach z programu  oraz w innych  konkursach i zawodach w duchu fair play
  • Organizacja wspólnie z młodzieżą szkolnych lub międzyszkolnych zawodów wzorowanych na antycznej tradycji olimpijskiej w formie wolontariatu
  • Uzyskanie patronatów od instytucji i organizacji wspierających wychowanie fizyczne i ruch olimpijski  min.  Polski Komitet Olimpijski